Стоматолошка Протетика
Морфологија на заби

Проф. Д-р Димитар Железаров

 

 

Одлучив дел од овој учебник да го ставам на интернет затоа што има непроценливо значение за македонската стоматологија . Ова е првата книга за Стоматологија напишана на македонски јазик , повеќе не се издава и ретко може да се најде во рацете на студентите и стоматолозите во Македонија . Единствениот начин да се спаси овој учебник од потполен заборав е да се стави на интернет . Со тоа ќе ја добие својата бесмртност и ќе биде дел на македонското културно наследство за идните генерации Стоматолози , пренесено до нив преку глобалната електронска мрежа .

Тука можете да ја видите содржината на овој прв македонски учебник по Стоматологија и да ги прочитате првите 7 страници напишани од Професорот Железаров на феноменален , само на него својствен јазик .

Д-р Бобан Фиданоски
08 Април 2001

Содржина

Увод

Глава 1

Анатомија

--1. Анатомија на устата однадвор
--2. Анатомија на усната празнина
____________ -Анатомија на cavum oris proprium - горни дел
____________ -Анатомија на cavum oris proprium - долни дел
--3. Видови заби кај човекот
--4. Одбележување на забите
--5. Општа номенклатура
--6. Номенклатура на правците
--7. Одличителни белези на забите
--8. Средна големина на забите
--9. Анатомија на горниот централен инцизив
10. Анатомија на горниот латерален инцизив
11. Анатомија на долните инцизиви
12. Сравненија меѓу инцизивите
13. Цртање и моделирање на инцизивите
14. Анатомија на горниот канинус
15. Анатомија на долниот кучешки заб
16. Сравненија меѓу канините
17. Цртање и моделирање на кучешки заби
18. Анатомија на горниот прв премолар
19. Анатомија на горниот втор премолар
20. Анатомија на долниот прв премолар
21. Анатомија на долниот втор премолар
22. Сравненија меѓу премоларите
23. Анатомија на горниот прв молар
24. Анатомија на горниот втор молар
25. Анатомија на горниот умник
26. Сравненија меѓу горните молари
27. Анатомија на долниот прв молар
28. Анатомија на долниот втор молар
29. Анатомија на долниот умник
30. Сравненија меѓу долните молари
31. Сравненија меѓу горните и долните премолари и молари
32. Забни редови и забни лакови
33. Допирни точки и меѓузабни папили
34. Ligamentum Circulare
35. Periodontium
36. Paradentium
37. Селбахов феномен
38. Џвакална рамнина и џвакална површина
39. Висината на туберите во горниот забен ред
40. Висината на туберите во долниот забен ред
41. Оклузија на забите
42. Кои заби се антагонисти ?
43. Видови Оклузија

Глава 2

Артикулација на Забите

1. Увод
2. Анатомија на виличниот зглоб
3. Големина на артикулациониот агол
4. Движење на виличниот зглоб
5. Номенклатура

Движења на Вилицата

1. Физиолошко отварање и затварање на устата
2. Чиста пропулзија
3. Латерална пропулзија
4. Техника на џвакањето
5. Видови движења на долната вилица
6. Регистрирање и мерење на движењата
7. Артикулатори и оклудатори
8. Носачи на џвакалните движења

Глава 3

ЗабноПротетички отисок и модел

1. Отисок
2. Лажици за земање на отисок
3. Земање отисок со термопластична маса
4. Земање отисок со гипс
5. Земање отисок со еластични маси
6. Модел
7. Гипсен оклудатор

Глава 4

Додаток

1. Просторијата и уредот на забната амбуланта
2. Просторијата за заботехничката работа
3. Стружење , дупчење и полирање
4. Гипс
5. Теорија на пламенот
6. Акрилати

Биографија на Професор Д-р Димитар Железаров