глава 1

Анатомија
_____________________________________________

Анатомија на cavum oris proprium - горни дел

Слика 3

Во горниот дел на cavum oris proprium се наоѓа непцето = palatum . Непцето во предниот дел е тврдо и се вика palatum durum = ( тврдо непце ) , додека кон грлото тоа е меко = palatum molle - ( меко непце ) . Задниот крај на мекото непце е силно подвижен и се вика vellum palatum , што значи едро на непцето . Границата меѓу тврдото и мекото непце се вика "aha" линија , затоа што ако се гледа во отворена уста на пациентот и тој изговори “аха“ , тогаш јасно се одбележува таа граница . Бегде во средината на таа граница се наоѓаат во лигавицата две мали вдлабнатинки што се викаат foveolla palatina . Кога се сите заби извадени тогаш на тоа место израстокот на вилицата што се вика processus alveolaris јасно се гледа , дека тој има форма на поткова . Краевите на процесус алвеоларис се прилично надебелени - изразени и обата заедно се викаат tuberositas maxillaria , а само едниот - tuber maxillae . Највисоките точки на прецесус алвеоларис прават исто така една извиена линија која се вика алвеоларен гребен . Во средината на процесус алвеоларис напред малку зад алвеоларниот гребен се наоѓа едно доста силно испупчение на гингивата , што се вика papilla incisiva . Под папила инцизива во коската на вилицата има отвор = Foramen incisivum . Од папила инцизива кон назад низ средината на непцето скоро до аха-линијата оди едно продолжено слабо испупчение , тоа е таму каде што се соединуваат левата и десната максила , се вика raphe palatina . Ако е еден дел од рафе палатина силно изразен , тогаш тоа посилно испупчение се вика torus palatinus . Од двете страни на рафе палатина во предниот дел на тврдото непце се наоѓаат по неколку неправилни набори на лигавицата што се викаат rugae palatinae . Во задниот дел на тврдото непце блиску до туберозитас максиларија , покриени од лигавицата , во коската се наоѓа по еден отвор , што се вика foramen palatinus majus . На ивицата на велум палатинум во средината виси ресицата = uvula . Двете големи фалти зад тубероситас максиларија , што одат од горниот кон долниот процесус алвеоларис се вика plica pterygo-mandibularis . Од средината на велум палатинум , т.е. од увулата кон двете страни на долната вилица , на границата меѓу усната празнина и грлото , одат по два лака кон лево и кон десно , што се викаат arcus palatoglossus ( лак од непцето кон јазикот ) и arcus palatopharingeus ( лак од непцето кон грлото ) . Меѓу овие лакови близу до коренот на јазикот се наоѓаат крајниците ( мигдалите ) = tonsilla palatina . Стеснетиот отвор што се наоѓа на границата меѓу усната празнина и грлото се вика istmus faucium . Значи , усната празнина започнува од рима орис и оди до истмус фауциум .

Анатомија на cavum oris proprium - долни дел

<<предходна страница << - >>следна страница >>