глава 1

Анатомија
_____________________________________________

Анатомија на cavum oris proprium - долни дел

Слика 4

Во среде долу во усната празнина се наоѓа јазикот = lingua . На самиот јазик разликуваме : близу до истмус фауциум корен на јазикот = radix linguae , а потоа имаме грб на јазикот = dorsum linguae , врв на јазикот = apex linguae , рабови на јазикот = margo linguae и подјазичната фалта = frenulum linguae . Околу јазикот се наоѓа долната вилица = mandibula , на која ако е без заби , јасно се гледа processus alvelaris со неговиот алвеоларен гребен . На краевите од процесус алвеоларис се наоѓа по едно надебелено место , што се вика tuberculum mandibulae . Оттука кон среде напред на коската на вилицата може да се напипаат две искривени линии : една надворешна = linea obliqua externa и внатрешната = linea obliqua interna или linea mylohyoidea . Меѓу јазикот и долната вилица под лигавицата се наоѓаат подјазичните плункини жлезди , чии канали се одбележуваат како plica sublingualis , а самите отвори на каналите = caruncula sublingualis . Под предниот дел на самиот јазик се наоѓаат извесни ресички што ги викаме plica fibriata . Меѓу туберкулум мандибуле и плика птеригомандибуларис се наоѓа една вдлабнатина , што се вика fovea retromolaris , која некои погрешно ја викаат trigonum retromolare . Форамен ментале , Форамен палатинус мајус и Форамен инцизивум се важни затоа што тука излегуваат нерви и крвни садови .

Анатомија на cavum oris proprium - горни дел

<<предходна страница << - >>следна страница >>