глава 1

Анатомија
_____________________________________________

3. Видови заби кај човекот

Во својот живот човекот има два вида природни заби : млечни и вечни .

Млечни заби = dentes decidui ( прва дентиција )

Млечни заби се викаат затоа што тие израснуваат уште дури детето цица млеко . Млечните заби започнуваат да израснуваат кај децата од шестиот месец по раѓањето , постепено натаму горе-долу во секој месец по еден нов заб , така што кон крајот на втората година се израснати сите млечни заби .

Човекот има 20 млечни заби и тоа :
8 секачи = dentes incisivi ( изникнуваат од VI до XIV месец )
4 кучешки = dentes canini ( изникнуваат околу XVIII месец ) и
8 катници = dentes molares ( изникнуваат меѓу XVI и XXII месец )

Осумте инцизиви се наредени напред четири во горната , а четири во долната вилица и тоа : два лево , два десно , така што во средето стои првиот инцизив , а до него од страна вториот инцизив .
Четирите кучешки заби стојат од сите четири страни до вторите секачи , а зад канините се наредени млечните молари , при кои пак разликуваме прв и втор млечни молар . ( види слика 5 )

Вечни заби - ( стални или трајни заби ) = dentes permanentes ( втора дентиција ) .

Во шестата година од животот детето добива во секоја вилица за млечните молари уште по еден катник . Тоа е шестиот заб сметан по ред од среде према внатре назад . Тоа е првиот вечен заб - првиот вечен катник .
Од седмата до дванаесеттата година се сменуваат сите млечни заби со вечни и тоа скоро по оној ред , по кој изникнувале млечните заби .
Потоа во четиринаесеттата година изникнуваат вторите вечни катници , а после шеснаесеттата година израснуваат последните вечни заби - третите катници - умниците = dentes sapientes ( dens sapiens = умник )
.

Човекот има вкупно 32 вечни заби и тоа :
8 секачи ( исто како и при млечните заби )
4 кучешки ( исто како и при млечните заби )
8 преткатници = dentes praemolares ( разликуваме прв и втор премолар )
12 катници ( слично како и при млечните , само тука имаме и трет молар ) . (Види слика 6)

Забелешка : Млечни премолари не постојат .

 

<<предходна страница << - >>следна страница >>