глава 1

Анатомија
_____________________________________________

1. Анатомија на устата однадвор

Лицето на латински се вика facies . На лицето околу устата = or ,ние разликуваме :нос= nasum , образи = bucca и брада = mentum . На носот ние имаме : корен на носот = radix nasi , грб на носот = dorsum nasi , крилца на носот = alla nasi и отвори на носот = nares . Горната усна се вика labium superius , а долната = labium inferius . Испупчението во средината на горната усна се вика tuberculum labii superioris ; аглите на устата се викаат anguli oris . Имаме десен агол = angulus dexter и лев = angulus sinister , или спојници на усните = commissurae labiorum, и тоа пак десна и лева = dextra et sinistra . Отворот на устата се вика rima oris . Вдлабнатината во средината меѓу носот и устата се вика philtrum . Браздите од страните на носот кон устата се викаат sulcus nasolabialis dexter et sinister , и браздата меѓу устата и брадата се вика sulcus mentolabialis .

Анатомија на усната празнина

<<предходна страница << - >>следна страница >>