Протеза

Општа Протеза е на вештачки начин изработен и наместен еден орган , или дел од орган на човечкото тело , а потекло води од старогрчкиот збор "Prostetis" што значи - вештачка наставка . Разликуваме разни протези .На пример : вештачки раце , нозе , очи , заби итн. Дури и една мала пломба на заб може да се смета како протеза , затоа што таа е на вештачки начин направена и го заменува оној дел од забот што од болеста caries бил изгниен , а забот е еден орган на човечкото тело . Оваа мала протеза , пломбата на забот , 100% го заменува загубениот дел на органот . Но не сите протези ги заменуваат загубените органи 100% . Некои протези повеќе , други помалку успешно му служат на човекот .

Тоа многу зависи од способностите на стручњаците што ги изработуваат и надоместуваат протезите .Затоа како забарот така и забниот техничар треба сестрано да бидат оспособени и теоретски и практички , за да можат успешно да одговорат на задачите што се поставуваат пред нив .

Обично во народот под забна протеза се подразбира една вештачки изработена и наместена во устата подвижна плоча , на која се наредени вештачки заби , позната и под името вештачка вилица .

Забните протези од секаков вид нарочно треба да одговараат на сите анатомски , физиолошки , биолошки , фонетски , козметички и функционални услови . Со други зборови , вештачките заби треба да не се разликуваат од природните заби , да ги надоместуваат 100 % загубените заби , да ги претпазуваат од расипување преостанатите природни заби , пациентот да ги чуствува во устата протезите како свои природни заби , да не му пречат на зборувањето и да може со нив сосем слободно да се служи , што значи убаво да се храни .

Заботехничката работа се состои главно во изработка на :

1. Пломби
2. Коронки
3. Мостови
4. Протези
5. Шини
6. Ортодонтски апарати и
7. Вилично-лицеви делови

За горните работи нужно е забарот и заботехничарот да бидат предходно добро запознати со сето анатомско и друго теоретско знаење .

<<предходна страница << - >>следна страница >>