Procain © - Lidocain ©


Procain ©

КОНТРАИНДИКАЦИИ :

1. Преосетливост на него
2. Кога е во состав на Прокаин-Пеницилин , па контраиндицирањето е кај сите алергични на Пеницилин
3. Кај пациенти со декомпензирано срце под кардиотоници
4. Кај Miastenia Gravis ( инхибира моторни плочи - Ацетилхолин )
5. Кај деца под 4 годишна возраст


Lidocain ©

ИНДИКАЦИИ :

1. Кај преосетливи на Сулфонамиди , Салицилати и Пеницилин
2. Кај пациенти под терапија со кардиотоници и со Miastenia Gravis

КОНТРАИНДИКАЦИИ :

1. Брадикардија
2. А-Ве блок
3. Пореметување на спроводниот систем на срцето


PROCAIN ©
1. Procaini Hydrochloridum 2, 0 gr.
2. Natrii Chloridum 0,65 ( za izojoni~nost so krvta )
3. Natrii Bisulfatum ( konzervans )
4. Adrenalin Hydrochloridum ( 1 % ) 0,001-0,002 ( Vazokonstriktor )
5. Aquae redestilatae 100, 0

 

author: Dr. Boban Fidanoski, DMD

© November,2000 - Skopje, Macedonia