Индикации за Површинска Анестезија


1. Екстракција на млеќни заби
2. Екстракција на парадонтопатични заби
3. Ресорбирани корени
4. Интраорална инцизија на апцес
5. Анестезија на место на убод

Локалната анестезија е реверзибилно исклучување на чуството на болка
во анатомски ограничен дел од телото .

 

author: Dr. Boban Fidanoski, DMD

© November,2000 - Skopje, Macedonia